facebook
2 lata rękojmi na obuwie
dostawa 0 zł na cały asortyment
14 dni na zwrot produktu
wyszukiwarka zaawansowana

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zielonybutik.pl

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.zielonybutik.pl administrowany przez Pawła Smolec, zwanego dalej Sprzedawcą, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.U. Paweł Smolec z siedzibą w 34-120 Andrychów, Rynek 5, NIP: 551 100 64 72, REGON: 070 628 238, telefon kontaktowy: 502 427 917, poczta elektroniczna: sklep@zielonybutik.pl, reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.


Spis treści:

 • § 1 Definicje
  § 2 Postanowienia ogólne
  § 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)
  § 4 Umowa sprzedaży.
  § 5 Realizacja zamówień i dostawa
  § 6 Metody płatności
  § 7 Prawo Odstąpienia
  § 8 Rękojmia i reklamacje towaru
  § 9 Reklamacje usług elektronicznych
  § 10 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
  § 11 Postanowienia końcowe
 • § 12 Ochrona danych osobowych


§ 1
Definicje

1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.zielonybutik.pl

2. Sprzedawca – Paweł Smolec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.U. Paweł Smolec, 34-120

    Andrychów, Rynek 5, NIP: 551 100 64 72, REGON: 070 628 238

3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której

    prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą,

4. Konsument - osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny,

    dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

    zawodową.

5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za

    pośrednictwem sklepu internetowego.

6. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a

    Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności

    uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby

    środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru dostępnego w Sklepie internetowym, zawierana między

    Klientem, a Sprzedawcą, za jego pośrednictwem.

8. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego od Sprzedawcy.

9. Konto klienta – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są

    informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień.

10. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający

    utworzenie Konta klienta.

11. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający

     dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru,

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające w

    sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj

    i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

13. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych

    informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.

14. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów

    prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia

    społecznego.

2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych

    Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z

    późniejszymi zmianami.

3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w

    celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe

    warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w

    „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.

4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za

    jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych

    niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

5. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie internetowym są:

 • a) nowe i bezpieczne,
 • b) wolne od wad fizyczny oraz prawnych,
 • c) zgodne z właściwościami wskazanymi w sklepie internetowym,
 • d) wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.

6. Gwarancja producenta, w której producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o

     których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), nie wyłącza, ani w

     żaden sposób nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z przysługujących mu uprawnień

     wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne Towaru (§ 8), który nabył od Sprzedawcy.

7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski.

8. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z

    cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia

    umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

9. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami

     brutto (zwierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

10. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta dostawcy oraz rodzaju przesyłki (np.:

    niestandardowych gabarytów). Całkowity koszt odstawy jest widoczny dla Klienta przed ostatecznym

    potwierdzeniem zamówienia i akceptacją Regulaminu, jak i w wiadomości potwierdzającej przyjęcie

    zamówienia przez Sprzedającego, o której mowa w § 4 pkt 6


§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)

1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca świadczy usługi drogą

    elektroniczną.

2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym usług (zawarcie umowy o świadczenie usług

    drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie:

 • a) wypełnienia formularza zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego, zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy;
 • rejestracji i prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie dokonania przez Klienta rejestracji za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego; 
 • przesyłania Klientowi oferty handlowej w formie Newslettera, zawierana jest na czas nieokreślny, w momencie zapisania się Klienta do usługi Newslettera, za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

 • a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 • b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 • c) dostęp do poczty elektronicznej.

5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego

    dostawcy usług internetowych.

6. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje: a) Klientowi, będącemu

    Konsumentem na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 7), b) Klientowi, na którego rzecz

    Sprzedawca świadczy usługi, o których mowa w pkt. 3 lit. b i c, mające charakter ciągły i bezterminowy, bez

    podania przyczyny, za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.

7. Celem realizacji uprawnienia o którym mowa w pkt. 6 lit b, Klient wysyła na adres sklep@zielonybutik.pl

    jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną przez

   Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym

   Regulaminem (§ 9).

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o

    charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku

    naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 4
Umowa sprzedaży

1. Do zawarcia ważnej i wiążącej obie strony Umowy sprzedaży, Klient korzystając z funkcjonalności dostępnych

    na stronie Sklepu internetowego:

 • dokonuje wyboru Towaru, określające jego ilość i cechy, (funkcjonalność „do koszyka”)
 • wypełnia formularz zamówienia, wskazując dane niezbędne do realizacji umowy tj.; imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy, nazwa i siedziba firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jak również sposób dostawy i formę płatności.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie

    rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta

    posłużą do realizacji kolejnych zamówień.

3. Posiadanie Konta Klienta (rejestracja) nie jest niezbędna do składania zamówień w Sklepie internetowym. 4.

    Sprzedawca przyjmuje zamówienia:

 • za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym, 24 h na dobę, 7 dni w

    tygodniu.

 • telefonicznie, na numer telefonu 502 427 917.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w

    trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące

    równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy

    sprzedaży.

6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki

    umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z

    wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

7. Klient posiadający Konto Klienta, ma możliwość sprawdzenia statusu Zamówienia po zalogowaniu się w sekcji

   „Moje konto”.


§ 5
Realizacja zamówień i dostawa

1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu, z uwzględnieniem § 6 pkt. 3

    niniejszego Regulaminu.

2. Czas realizacji zamówienia, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia tj. kompletowanie,

    zapakowanie oraz wydanie przesyłki dostawcy, wynosi od 2 dni roboczych, nie dłużej jednak niż 30 dni i jest

    zależny od dostępności Towaru w magazynie.

3. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie

    składania zamówienia.

4. Zamówienie odbierane osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego, realizowane jest niezwłocznie

    Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez

    Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta.

5. Klient zobowiązany jest do odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy, niezwłocznie, nie później jednak

    niż w terminie 7 dni od daty wskazanej przez Sprzedawcę, zgodnie z ust.4

6. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym

    w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu

    postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

7. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej. Zamówienia wydawane są dostawcy

    przez Sprzedającego w dni robocze.

8. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem

    podczas transportu.

9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form dostawy oraz związanych z nią kosztów, Sprzedający

    udostępnił na stronie Sklepu internetowego.

10. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie, o której mowa

    w § 4 ust. 6 Klient jest informowany o kosztach, wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.

11. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania

    przez Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 6,

    kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

12. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości

    dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i

    czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych

    nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz

    zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wyglądają na uszkodzony, prosi się aby Klient w miarę

    możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza

    uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej

    opisane postępowanie ma na celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za

    powstałą szkodę. Nie sporządzenie protokoły przez Klienta przy kurierze, nie ogranicza możliwości zgłoszenia

    uszkodzenia przesyłki.


§ 6
Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

 • za pośrednictwem płatności online.
 • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy, numer konta: 93 1020 1433 0000 1002 0084 9448
 • za pobraniem,
 • płatność gotówką przy odbiorze Towaru w siedzibie Sprzedającego.

2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości

    potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z

    dostawą (zawarcie umowy). W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega

    rozwiązaniu.

3. W przypadku wyboru płatności, o których mowa w pkt 1 lit. a i b zamówienie zostaje zrealizowane po

    zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego. Sprzedawca realizuje zamówienie niezwłocznie,

    przy wyborze przez Klienta formy płatność, o której mowa w pkt 1 lit. c i d,

4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT. Dowód

    zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

5. „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”


§ 7
Prawo odstąpienia

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje

    prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w

    posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne

    oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego.

4. Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego

    Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w

    niniejszym paragrafie.

5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą

    elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.

6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną,

    zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty

    elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.

7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania

    oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty

    dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,

    jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże

    się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 9, do momentu otrzymania Towaru

    lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego

    odbioru Towaru.

9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez

    niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia

    złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 10. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z

    niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38

    ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


§ 8
Rękojmia i reklamacje Towaru

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę

    fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone

    w k.c (w szczególności w art.556-576 k.c.)

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne ( wada fizyczna polega na

    niezgodności rzeczy sprzedanej z umową ) oraz za wady prawne.

4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą

    elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie , nie później jednak niż w 

    terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie

    oznacza , że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji ( które będą pomocna dla

    Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny.)

 • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - Towaru i pojawienia się ewentualnych wad , np. rodzaju

        i daty wystąpienia wady,

 • określenie żądania Klienta ( Żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży

        lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 • danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

    Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.

    w celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego 

    załącznik nr.2 do niniejszego regulaminu.

7. Klient który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi , powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar 

    na adres Sprzedawcy; F.H.Paweł Smolec , Rynek 5 , 34-120 Andrychów.

   Jeżeli ze względu na. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie  utrudnione , Klient 

   obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu ,  w którym Towar ten się znajduje.


§ 9
Reklamacje Usług elektronicznych

1. Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy świadczonej drogą

    elektroniczną jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje

    związane z działaniem Sklepu Internetowego ( wyłączając tryb reklamacji Towaru , który został opisany w  

    § 8 Regulaminu) Klient może składać w szczególności :

 • pisemnie na adres: F.H.Paweł Smolec , Rynek 5 , 34-120 Andrychów
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@zielonybutik.pl

3. Zalecane jest podanie przez Klienta e reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla   

    Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny.):

 • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju wady i daty wystąpienia wady,
 • określenie żądania Klienta,
 • danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

     Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.

4. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji Usługi elektronicznej następuje   

    niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

5. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług droga elektroniczną przysługuje Klientowi będącemu 

    Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.

6. Klientowi na rzecz któego Sprzedawca świadczy usługi konta , a które mają charakter ciągły i bezterminowy,

    przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy oświadczenie usługi bez podania przyczyny ze skutkiem

    natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty

    elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o

    charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku

    naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

 

    


§ 10
Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia

    roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do

    miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych

    należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi

    adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:        www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  

2. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych

    instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego

    www.konsument.gov.pl.

3. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i

    Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z

    elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej

    pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter

    dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę

5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod

    rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa

    polskiego.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Sprzedawca

    jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu 

    w życie, na stronie Sklepu internetowego

3. Postanowienia nowego Regulaminu nie maja zastosowania do zamówień oraz umów zawartych przed wejściem

    w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływa na prawa nabyte przez Klientówa. na mocy postanowień

    poprzedniego Regulaminu.

4. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.

5. Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność Sprzedawcy i podlegają

    ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie

    przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. Nie uzyskanie zgody może skutkować

    odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod

    rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa

    polskiego.

7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2016 r

§ 11

Ochrona danych osobowych - RODO

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest : F.H.Paweł Smolec.
Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez:
-  pocztę elektroniczną : sklep@zielonybutik.pl.
-  listownie na adres : F.H.Paweł Smolec , Ul. Rynek 5 , 34 -120 Andrychów.
Dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy i wykonaniem obowiązków ustawowych.
Zakres stosowania informacji
Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ma zastosowanie do danych otrzymanych:
poprzez formularze elektroniczne,
w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe), oraz
przez przedstawicieli w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.).
Informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umowy powierzenia.
Źródło pozyskania danych
Możemy otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne lub w czasie konferencji) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).

W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych.

W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę zbieramy zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.
Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w określonych poniżej celach.
Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz kryteria określenia okres przetwarzania danych w tym celu.

I.
CEL: realizacja umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a nami, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane
w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

W przypadku formularzy elektronicznych służących do pobrania/zamówienia pliku (np. e-book, demo, raport itp.) podane dane będą przetwarzane w celu dostarczenia zamówionego pliku oraz w celu kontaktów z tym związanych oraz ewentualnych rozliczeń.

W przypadku formularzy elektronicznych umożliwiających zapisanie się na konferencję, szkolenie lub inny event organizowany przez nas podane dane będą przetwarzane w celu organizacji eventu oraz w celu kontaktów z Panią/Panem związanych z tym eventem oraz ewentualnych rozliczeń.

II.
CEL: kontakty biznesowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
    
Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez nas lub naszych przedstawicieli do celu kontaktów biznesowych.

Możemy skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty, zaproszenia na spotkanie lub event organizowany przez nas lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub naszej działalności oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, możemy także skontaktować się
z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

III.
CEL: newsletter, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody)

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, Pani/Pana  adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów. Newsletter będzie wysyłany do Pani/Pana z wybraną przez dział marketingu częstotliwością, tak by zapewnić Pani/Panu dostęp do aktualnych informacji o ofercie i działalności oraz innych informacji dotyczących obszarów działalności.

Zwracamy uwagę, na to że niezależnie od zgody na newsletter, administratorzy mogą mieć podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych do celu kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z pkt II).

IV.
CEL: odpowiedź na zapytanie, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.
V.
CEL: organizacja i promocja eventu, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu organizowanym przez nas podane dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, hotelom oraz innym podmiotom związanym z organizacją eventu. Informacja o prelegentach może być ponadto udostępniana publicznie na stronie internetowej, w aplikacji eventowej oraz w materiałach promocyjnych i konferencyjnych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, realizacja obowiązków oraz promocja poprzez organizację eventów.  

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

VI.
CEL: wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy spółką z Grupy Comarch, a innym podmiotem, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

W przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy nami a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

VII.
CEL: współpraca z naszym partnerem, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

W przypadku zainteresowania produktem lub usługą, których dystrybucja odbywa się przez sieć partnerów, Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione dedykowanemu partnerowi. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan potencjalnym lub obecnym klientem, jak
i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest/będzie Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, rozwój działalności i rozwój sieci stałych partnerów.  

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

VIII.
CEL: kontakty z mediami i promowania w mediach działalności, usług i produktów Grupy Comarch,
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody)

W przypadku dziennikarzy, redaktorów, reporterów oraz innych osób zajmujących się działalnością dziennikarską dane osobowe będą przetwarzane do celu utrzymywania kontaktów przez nas i przez naszych przedstawicieli z mediami i w celu promowania w mediach działalności, usług i produktów. W szczególności może to obejmować informowanie o ważnych wydarzeniach, działalności, produktach i usługach oraz osiągnięciach.

Podjęcie kontaktów z nami  będzie traktowane jako zgoda na takie kontakty. W przypadku wyrażenia zgody - zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

IX.
CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora
    
W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu).

X.
CEL: potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z  przepisów
Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione nam  mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie byliśmy zobowiązana do wykonania świadczenia na Pani/Pana rzecz lub realizacji Pani/Pana praw.

Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Konsekwencje niepodania danych
W przypadku formularzy elektronicznych - podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości pobrania pliku,
udziału w evencie lub zapisu na newsletter.

W przypadku danych zbieranych przez nas lub przez naszych przedstawicieli w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z nami – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.
Rezygnacja z newslettera
W przypadku wyrażenia zgody na newsletter - zgoda na newsletter jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym newsletterze lub skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE
W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

Jeżeli zrezygnuje Pani/Pan z otrzymywania newslettera, ale nie złoży sprzeciwu na kontakty biznesowe, to nadal możemy mieć podstawę, żeby kontaktować się z Panią/Panem w tym celu (pkt II. w części PODSTAWA PRAWNA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZETWARZANIA). Aby złożyć sprzeciw na takie kontakty prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.
Uprawnienia
Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :
dostępu do danych;
sprostowania danych;
usunięcia danych;
ograniczenia przetwarzania danych;
przenoszenia danych;
sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź
z uzasadnieniem odmowy.

W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.

Zwracamy uwagę na to, że :
prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy ;
administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku  lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).
Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich
Dane kontaktowe przechowywane są na naszych serwerach, jednak są dostępne zdalnie dla przedstawicieli i pracowników.

Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi podejmujemy współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności.

W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu - Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, współorganizatorom, hotelom oraz innym podmiotom zaangażowanym w organizację eventu.

Zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych prosimy kierować zgodnie
z informacjami podanymi w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Nota prawna
Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez nas stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych. Informacja jest jednocześnie utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, który podlega ochronie. Zabrania się jej powielania lub wykorzystywania w całości lub w części niezgodnie
z przeznaczeniem.

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Oświadczenie o odstąpienie od umowy

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszenia reklamacji

 

Dodatkowe dokumenty

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Regulamin Allegro

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl